КИННПОР
Четвъртък, 24 Ноември 2022 17:40

Сборник „Капаните на града“

Сборник „Капаните на града“ Сборник „Капаните на града“

Сборникът „Капаните на града“, ново издание на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, е резултат от проведената през месец ноември 2021 година конференция с тема „Нематериално културно наследство: капаните на града“, организирана от катедра „Етнология“ на Пловдивския университет и създадения към нея „Център за изучаване на нематериалното културно наследство“.

Публикуваните изследвания насочват към преосмисляне на културното многообразие и „капаните“ в градска среда. Изследователският поглед е насочен към тези градски пространства, които, от една страна, наследяват исторически и културни пластове, но, от друга, са и места на живи наследства.

Сборникът представя богатство от проблематики, теоретични и аналитични подходи към градското наследство и паметта.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP