КИННПОР

Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“

Обща цел на програмата

КИННПОР логоНационалната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ се създава в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030, в перспективата на визията България да разполага с модерна и устойчиво поддържана научноизследователска инфраструктура – чрез създаване на съдържание за тази инфраструктура и неговото организиране във високоефективни и широко достъпни онлайн платформи. От друга страна, програмата е необходима за осъществяване на връзката между научните изследвания в областта на хуманитаристиката и други социални сфери – бизнес, образование, неправителствени организации и др.

Програмата се финансира от Министерството на образованието и науката с изпълнение на РЕШЕНИЕ № 577 от 17 август 2018 година на Министерския съвет за одобряване на национални научни програми (ННП).

Специфични цели на програмата

Разработване на дигитални инструменти за изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство, в това число и създаване на информационни системи и платформи с включена геолокация на културноисторическото наследство в България, с цел неговото изучаване, опазване и популяризиране и превръщането му в общественополезен ресурс.

Създаване на научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

Очаквани резултати

Концепция за нови съвременни и общодостъпни форми на представяне на научните постижения на хуманитаристиката пред българското общество в областта на културноисторическото наследство, вкл. с използването на „свързани отворени данни“ (Linked Open Data).

Научно-приложни продукти за повишаване на информираността на широките обществени кръгове по отношение на културноисторическото наследство и националната идентичност в целия хронологичен обхват на изследванията на хуманитарните факултети на висшите училища и на институтите от направление „Културноисторическо наследство и национална идентичност“ на БАН.

Дейности по националната програма

 • преглед на съществуващите дигитални ресурси за изследване и представяне на българското културно историческо наследство;
 • изработване на платформи, които да осигурят обмен на информация и достъп до тези ресурси за научните институции и за останалите ползватели на резултатите от изследванията;
 • оповестяване на резултатите от научните изследвания чрез инструментите на инфраструктурата.

 • идентифициране на белите полета в изследването на културно историческото наследство;
 • разработване на проекти с цел тяхното запълване или доусъвършенстването на съществуващата методология на изследванията с оглед включването на съвременните технологии в изследователския процес.

 • преглед на съществуващите програми за опазване и популяризиране на културно историческото наследство и установяване на нуждите от подобен тип образователни продукти;
 • разработване на план за целесъобразното използване и надграждане на съществуващите образователни програми и разширяването на техния обхват;
 • преглед на съществуващите дигитални библиотеки и каталози на артефакти, свързани с културно-историческото ни наследство, и обединяването им в обща платформа за свободен достъп;
 • разработване на пилотни иновативни курсове на отворени платформи, достъпни за всеки – в MOOC, Google Classroom или друга подобна утвърдена и широкоизползвана международна свободна система –
 • включващи видеолекторати и друго образователно съдържание по теми като: езикова и функционална грамотност, медийна грамотност и аналитични умения, дигитална грамотност, познаване и използване на
 • данни за българското културно и историческо наследство, въведение в постиженията на националното и световното изкуство и литература и др.

 • разработването на стандартизирани метаданни и онтологии за описание на места, лица, събития, артефакти, обекти и др. от областта на българското културноисторическо наследство;
 • прилагане на масиви и колекции от структурирани данни за българското културноисторическо наследство за изработването на: виртуални карти, дигитални атласи, географско- информационни системи,
 • виртуални музеи и галерии, онлайн речници и справочници, филми, мобилни приложения и онлайн игри, свързани с представянето и популяризирането на българското културноисторическо наследство;
 • изследване и геолокализиране на различни типове обекти на културноисторическото наследство от различни исторически периоди и проучване на взаимозависимостите между тях; изготвяне на геопространствени модели на разпространението на историческите писмени паметници на българския език; изграждане на ГИС модели с хронологични и типологични слоеве, както и на мрежи от геолокализирани лица и обекти, които могат да служат за основа както на нови научни изследвания на демографията, топонимията, териториалните граници, етническия състав, културното и индустриалното развитие и други на българските земи, така и за създаването на рекламни, популяризиращи и туристически продукти;
 • разработване на система за лексикографско описание на езикови единици от българския език (базирана на вече разработваните и свободно достъпни стандарти на европейската лексикографска инфраструктура ELEXIS);
 • проекти за представяне на културноисторическото наследство на България, свързани с близкото минало, градското пространство, устната история, микроисторията и др. чрез конципирането и инициирането на т.нар. crowdsourcing/citizen science проекти, в които потребителите се приканват към разказване на истории, споделяне на изображения от лични архиви и т. н., свързани с личности, места и събития;
 • разработка на продукти и услуги за нуждите на културния туризъм (туристически програми за представяне на нематериалното и материалното културно наследство, маркетингови проучвания и др.).

Партньори по програмата

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – водещ партньор
 • Българска академия на науките – партньор
 • Югозападен университет „Неофит Рилски“ – партньор
 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – партньор
 • Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ – партньор
 • Технически университет-София – партньор
Прочетена 1548 пъти
Още в тази категория: Политика за поверителност »

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP