КИННПОР

Българска академия на науките

Българска академия на науките Българска академия на науките

Хуманитарното изследователско направление в БАН: изследователска проблематика и потенциал

Направлението „Културно-историческо наследство и национална идентичност” на БАН е уникална интердисциплинарна структура, обединяваща седем института и един център за научни и научно-приложни разработки в областта на хуманитаристиката:

  1. Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“
  2. Институт за литература
  3. Институт за балканистика с Център по тракология
  4. Институт за исторически изследвания
  5. Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей
  6. Институт за изследване на изкуствата
  7. Национален археологически институт с музей
  8. Кирило-методиевски научен център – АСЗ

Научноизследователската дейност е фокусирана както върху събирането и съхраняването на артефакти, първични изворови и информационни материали, така и върху анализа на явления, свързани с античната, средновековната, традиционната, новата, най-новата и съвременната култура. Изучава се многовековното българско културно-историческо наследство, както и на племената и народите, населявали днешните български земи, в контекста неговата специфична роля в конструирането на националната, балканската и европейската идентичности в глобализиращия се свят. Разработват се различни индивидуални и колективни интердисциплинарни, междуинститутски и международни научни проекти в широк тематичен диапазон, свързани с езика, историята, духовната и материалната култура като основни носители на идеите за нация и национално, трансформационните и интеграционните процеси в перспективата на диалога и взаимодействието между културите, теоретични, методологични и терминологично-понятийни проблеми на културно-историческото наследство и националната идентичност. Изследванията се поставят в общобалкански, европейски и световен контекст във връзка с протичащите културните процеси в миналото и съвременността. Стремежът е поддържането на високо равнище на науката, издирване на образци, представителни за културно-историческото наследство на българите чрез теренни изследвания, анализ и експониране на резултатите от теренните проучвания в специфичните за различните изследователски групи формати и популяризиране сред различни публики, създаване на репертоар на академичните дигитални корпуси и подготовка за калибрирането им като част от европейската инфраструктура за дигитална хуманитаристика, провеждане на международни научни форуми и изложби, интердисциплинарност на изследванията, международна конкурентоспособност, засилване на националното самочувствие, укрепване на националната идентичност, отстояване на националните и общочовешки исторически, културни и интелектуални ценности представителни за културно-историческото наследство и идентичността, с цел пълноценното включване на направлението в Европейското изследователско пространство (ERA).

В Националната научна програма КИННПОР участват още Института за математически изследвания и Централната библиотека на БАН, които ще допълват важни аспекти от тематиката, заявена от хуманитарните институти на БАН.

Към уебсайта на БАН

 

Прочетена 305 пъти

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP