Шуменски университет„Епископ Константин Преславски“
Шуменски университет„Епископ Константин Преславски“

Шуменски университет„Епископ Константин Преславски“

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ е наследник на многовековна културна традиция, която започва със Златния век в Плисковско-Преславското книжовно средище (ІХ-Х в.) и продължава през вековете в интелектуалния живот на град Шумен.

Шуменският университет е сред петте широкопрофилни университета в България. В него се обучават студенти във всички образователни степени – бакалаври, магистри и докторанти.

Библиотечният фонд на Шуменския университет в различните му научни звена и библиотеки е на второ място сред университетските библиотеки в страната по наличие на старопечатни книги и микрофилми на липсваща в България старопечатна литература. Към библиотеката има фондове, подарени от Британския културен център и Гьоте – институт, заедно с център и читалня, организирани от Британския съвет, притежава частни дарения от България и чужбина.

С особен престиж в научните среди в България и в чужбина се ползва Научен център „Преславска книжовна школа“ – чиито изследвания са в сферата на палеославистиката и по-специално - в областта на старобългарската култура от ІХ-Х век. Научен център „Преславска книжовна школа“ над 40 години изследва книжовните паметници на Първото българско царство с акцент върху епохата на т. нар. Златен век на цар Симеон. Основна задача на групата е изучаването и изследването на старобългарското наследство от IХ-ХI век.

Научните изследвания на Научен център „Преславска книжовна школа“ към Факултета по хуманитарни науки се реализират в областта на филологията, историята, археологията, религията и теологията.

Периодични издания:

І. Преславска книжовна школа. В тази поредица се издават актуални изследвания и доклади, представяни на научните форуми, чийто организатор е Научен център „Преславска книжовна школа“. Съдържанието на сборниците се определя от конкретната тема на всеки форум - винаги пряко обвързана с проблемите на Плисковско-Преславското книжовно средище, ІХ –Х век. До този момент са излезли от печат 19 тома, за периода от 1995 г. до 2019 г.

ІІ. Глѫбинъ℩ кънижьнъ℩ѩ. Поредицата издава и популяризира приоритетно неиздавани до сега и новооткрити паметници, наред с някои важни изследвания, както и лексикографски текстове. От 2003 до 2015 г. са излезли 6 книжки.

ІІІ. Маргиналии, от 1999 г. до 2017 – 3 книжки.

Научните експедиции, проведени от членовете на Научен център „Преславска книжовна школа“, в различни части на България (главно в Рилския манастир и в Троянския манастир), съвместно с докторанти и студенти, обхващат периода от 1987 г. до 2019 включително.

Работа със студенти: от м. април 2007 г. съществува научна група по химнология, съставена от студенти, докторанти и преподаватели за разработване на отделни научни задачи. Студентска изследователска група от студенти по археография провежда ежегодни експедиции, съвместно с докторанти и преподаватели.

Шуменският университет има договорни отношения с европейски и български учебни и научни организации, които успешно подпомагат изследванията на Научен център „Преславска книжовна школа“ върху библиотеката на Златния век. Такива са: Славистичният семинар към Фрайбургския университет, Киевският национален университет „Т. Шевченко“, Братиславският университет „Я. А. Коменски“, Чешката академия на науките, „Хилендарската стая“ към Колумбийския университет в Охайо. Традиционни са и връзките с Кирило-Методиевския научен център - БАН, Центъра по славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“ към СУ, ВТУ „Кирил и Методий“, Църковния историко-археологически институт – София и др.

Към уебсайта на ШУ „Епископ Константин Преславски“Записване
Потребителски препочитания за бисквитките
Използваме бисквитки, за да гарантираме най-добрата работа на нашия уебсайт. Ако откажете използването на бисквитки, уебсайтът може да не функционира според очакванията.
Приемам всички
Отказвам всички
Analytical
YouTube
This cookie is set by YouTube video service on pages with YouTube embedded videos to track views.
Приемам
Отказвам
Маркетинг
Набор техники, които са свързани с търговска стратегия и в частност проучване на пазара.
YouTube
Set by YouTube and used for various purposes, including analytical and advertising.
Приемам
Отказвам
Основни
Бисквитките, необходими за правилната работа на уебсайта. Не можете да ги деактивирате.
kinnpor.uni-sofia.bg
Сесия на сайта
Приемам