КИННПОР
Петък, 21 Май 2021 16:01

COVID-кризата в културата и туризма, основан на културно наследство: Идеи за изход от ситуацията

COVID-кризата в културата и туризма, основан на културно наследство: Идеи за изход от ситуацията COVID-кризата в културата и туризма, основан на културно наследство: Идеи за изход от ситуацията

Излезе дългоочакваното издание „COVID-кризата в културата и туризма, основан на културно наследство: Идеи за изход от ситуацията“ изработено от екип в състав: проф. Иван Кабаков, проф. Васил Маринов, доц. Мариана Асенова, доц. Вера Николова, доц. Елена Петкова, д-р Раденка Митова, д-р Нели Стоева, д-р Мирена Станева, д-р Пламен Валентинов Петров, Гергана Димитрова.

Анотация

Вече повече от година светът, а в частност и България, е в ситуация на „извънредно положение“, което бе наложено от стремежа за намаляване на разпространението на COVID-19. Огромните човешки загуби провокираха въвеждането на неподозирани ограничителни мерки, които рефлектираха върху всички области на съществуването ни, а последствията от това – навярно ще продължаваме да понасяме години наред. В подобни отместващи ни от традиционното разгръщане на битието ситуации най-важен е опитът за оценка на случващото се. Анализът на събитията е подход към разбирането ни за действителните параметри на извън-редното ни настояще и бъдеще, към които ще трябва да адаптираме нагласите и очакванията си.

Изданието „COVID-кризата в културата и туризма, основан на културно наследство: Идеи за изход от ситуацията“ е среща с подобен опит за оценка и анализ на случилото се и влиянието му върху дейността на институции, организации и личности, които оперират в страната в полето на туризма и изкуствата. То е резултат от усилията на експерти от различни области на познанието, които в рамките на половин година извършиха мащабно анкетно проучване, на базата на което стъпват изведените в публикацията реални стойности на случилото се. Но в намеренията си специалистите надскачат традиционните рамки на подобен род трудове и предлагат не само задълбочен анализ, а очертават и възможни посоки за изход от кризата и употребата ѝ за генерирането на нови модели и практики. В този смисъл изданието е не просто едно затворено академично проучване, осъществено в извънредна ситуация, а своеобразен наръчник за работещите в държавните, а и не само, институции за провеждането на по-ефективни и адекватни политики за среща между културата и бизнеса.

Изданието е рецензирано от двама рецензенти – проф. Райна Гаврилова и проф. Николина Попова.

Тази книга дава изчерпателен отговор защо културолози и специалисти в областта на културното наследство и туризма се ангажират с разработването и публикуването на спешни текстове около текущата криза, а именно необходимостта от коректна информация за развитието и ефектите от пандемията. Констатациите, основани на анализ на публикуваното в медиите и на анкета сред хората, работещи в тази сфера, очертават обезпокоителна ситуация както поради спиране на нормалната работа и чисто финансовите сривове, така и поради промените в поведението на субектите. Авторите установяват и неочакваните положителни последствия и най-вече много по-силно присъствие и въздействие на самоорганизацията, сдружаването и социалния диалог. Стегнато и критично са представени възможностите и сценариите за излизане от кризата и преодоляване на последиците, а препоръките трябва да бъдат наръчник за всяко следващо правителство.

Проф. д-р Райна Гаврилова

Монографичният труд „COVID-кризата в културата и туризма, основан на културно наследство: идеи за изход от ситуацията“ представлява пионерно и многопластово научно изследване на най-мащабния проблем, свързан с кризата в съвременното социално-културно и икономическо развитие, предизвикана от пандемията COVID-19. Тематичният фокус на труда е върху COVID-кризата в културата и туризма. Формулираната цел предполага оригинален принос към знанието, изразяващ се в научнообоснована политика в сферата на културата и туризма, адресираща както преките последици от кризата, така и пътищата за възстановяване и развитие на проучваните сектори в средносрочна перспектива. Добре аргументирани са идеите за преодоляване на кризата чрез предлагането на набор от мерки, но също така и чрез прилагане на четири възможни модела – на физическо присъствие, на гъвкаво участие, хибриден модел и онлайн модел. Представените модели са със значимост както за теорията, така и за научното обслужване на процеса на вземане на обосновани политически решения за целите на рестарта в областта на културата и туризма.

Проф. д-р Николина Попова
Още в тази категория: « Непознатото наследство

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP