КИННПОР
Сряда, 21 Април 2021 18:16

Непознатото наследство

Непознатото наследство. Валидиране на знания и умения в областта на културното наследство Непознатото наследство. Валидиране на знания и умения в областта на културното наследство Милена Колева-Звънчарова

Валидиране на знания и умения в областта на културното наследство

Изследването „Непознатото наследство: валидиране на знания и умения за опазване и социализиране на културни ценности“ анализира и търси практическо решение на проблемите, свързани с професионалното развитие в областта на културното наследство.

Загубата на професионален капацитет в институциите на паметта, причинена от липсата на достатъчно и подходящо подготвени и мотивирани специалисти, както и на възможности за адекватно на търсенето професионално развитие, е придобила критични размери. Тя се случва на фона на повишен обществен интерес към културното наследство и изисквания за качество на дейностите по неговото опазване и социализиране; задълбочаващо се несъответствие между резултатите от формалното образование и потребностите на професиите и длъжностите в областта на културното наследство; нарастващ проблем с осигуряването на квалифицирани специалисти за институциите на паметта, които опазват и социализират различните видове културно наследство; поява на нови професии, вследствие от тясната специализация в културното наследство, за които е необходима регламентация.

Изследването очертава пресечните точки между дефицитите и потребностите на професионалното развитие в областта на културното наследство и практиката и ползите от валидирането на знания, умения и компетентности, придобити самостоятелно и неформално в хода на професионалната практика. Направените изводи са приложими към културното наследство в неговото разнообразие от видове. Изведени са препоръки, насочени към установяването на устойчива система за професионално развитие, обвързана с реалните потребности, подкрепена от адекватна правно-нормативна рамка и целяща да допринесе за опазването на културното наследство по най-добрия начин в услуга на обществото.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP