КИННПОР
Сряда, 26 Януари 2022 17:33

Миграции, общности и културноисторическо наследство

Миграции, общности и културноисторическо наследство Миграции, общности и културноисторическо наследство

Настоящият сборник е резултат от участието на Института за исторически изследвания при Българската академия на науките с ръководител проф. д-р Даниел Вачков в Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, реализирана от Министерството на образованието и науката на Република България.

Той представя в разширен вид доклади, изнесени по време на специално организирана научна конференция. В разработките си учените от Института за исторически изследвания, Института за балканистика с Център по тракология, Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – също участници в Програмата, както и от Института за изследване на населението и човека осветляват предимно непроучени досега проблеми в развитието на миграционните процеси по българските земи от Късното средновековие до съвременността, вкарвайки в научен оборот новоиздирени или малко познати извори.

Представените статии и студии разглеждат различни миграции и тяхното демографско въздействие, културния обмен между възникналите мигрантски общности и приноса му в градската култура, държавните политики към мигрантите, икономическите и социалните им връзки с местното население, условията им на труд и живот в приемащите ги държави или райони, политическата активност на българските общности зад граница. Те са преминали независимо двойно научно оценяване.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP