КИННПОР

Шуменски университет„Епископ Константин Преславски“

Шуменски университет„Епископ Константин Преславски“ Шуменски университет„Епископ Константин Преславски“

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ е наследник на многовековна културна традиция, която започва със Златния век в Плисковско-Преславското книжовно средище (ІХ-Х в.) и продължава през вековете в интелектуалния живот на град Шумен.

Шуменският университет е сред петте широкопрофилни университета в България. В него се обучават студенти във всички образователни степени – бакалаври, магистри и докторанти.

Библиотечният фонд на Шуменския университет в различните му научни звена и библиотеки е на второ място сред университетските библиотеки в страната по наличие на старопечатни книги и микрофилми на липсваща в България старопечатна литература. Към библиотеката има фондове, подарени от Британския културен център и Гьоте – институт, заедно с център и читалня, организирани от Британския съвет, притежава частни дарения от България и чужбина.

С особен престиж в научните среди в България и в чужбина се ползва Научен център „Преславска книжовна школа“ – чиито изследвания са в сферата на палеославистиката и по-специално - в областта на старобългарската култура от ІХ-Х век. Научен център „Преславска книжовна школа“ над 40 години изследва книжовните паметници на Първото българско царство с акцент върху епохата на т. нар. Златен век на цар Симеон. Основна задача на групата е изучаването и изследването на старобългарското наследство от IХ-ХI век.

Научните изследвания на Научен център „Преславска книжовна школа“ към Факултета по хуманитарни науки се реализират в областта на филологията, историята, археологията, религията и теологията.

Периодични издания:

І. Преславска книжовна школа. В тази поредица се издават актуални изследвания и доклади, представяни на научните форуми, чийто организатор е Научен център „Преславска книжовна школа“. Съдържанието на сборниците се определя от конкретната тема на всеки форум - винаги пряко обвързана с проблемите на Плисковско-Преславското книжовно средище, ІХ –Х век. До този момент са излезли от печат 19 тома, за периода от 1995 г. до 2019 г.

ІІ. Глѫбинъ℩ кънижьнъ℩ѩ. Поредицата издава и популяризира приоритетно неиздавани до сега и новооткрити паметници, наред с някои важни изследвания, както и лексикографски текстове. От 2003 до 2015 г. са излезли 6 книжки.

ІІІ. Маргиналии, от 1999 г. до 2017 – 3 книжки.

Научните експедиции, проведени от членовете на Научен център „Преславска книжовна школа“, в различни части на България (главно в Рилския манастир и в Троянския манастир), съвместно с докторанти и студенти, обхващат периода от 1987 г. до 2019 включително.

Работа със студенти: от м. април 2007 г. съществува научна група по химнология, съставена от студенти, докторанти и преподаватели за разработване на отделни научни задачи. Студентска изследователска група от студенти по археография провежда ежегодни експедиции, съвместно с докторанти и преподаватели.

Шуменският университет има договорни отношения с европейски и български учебни и научни организации, които успешно подпомагат изследванията на Научен център „Преславска книжовна школа“ върху библиотеката на Златния век. Такива са: Славистичният семинар към Фрайбургския университет, Киевският национален университет „Т. Шевченко“, Братиславският университет „Я. А. Коменски“, Чешката академия на науките, „Хилендарската стая“ към Колумбийския университет в Охайо. Традиционни са и връзките с Кирило-Методиевския научен център - БАН, Центъра по славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“ към СУ, ВТУ „Кирил и Методий“, Църковния историко-археологически институт – София и др.

Към уебсайта на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Прочетена 403 пъти
Още в тази категория: « Технически университет - София

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP