КИННПОР
Четвъртък, 29 Август 2019 22:20

Кръгла маса „Политиката на държавата спрямо КИН“

Кръгла маса „Политиката на държавата спрямо КИН“ Кръгла маса „Политиката на държавата спрямо КИН“

На 29 август 2019 г., в изпълнение на проект от Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, екип с ръководител чл-кор. Мила Сантова, изпълняващ работен пакет № 2.6 проведе кръгла маса на тема „Политиката на държавата спрямо КИН“.

Изнесените докладите и свързаните с тях презентации показаха нагледно обединените усилия на изследователите в проучването и анализа на прилаганата у нас политика по опазването, представянето и използването на материално и нематериално културно наследство. Бяха споделяни и обсъдени проведените от екипа научни анализи върху различни практики и механизми за опазване на културното наследство като:

  • Културни форуми и фестивали на сценичните изкуства в България: държавните културни политики и подкрепа;
  • Културно-историческото наследство в чужбина: комплектуване, популяризиране, управление;
  • Политики и практики по опазване на културното наследство сред гръцката политемигрантска общност в България (1956 – 1983 г.);
  • Фолклорният интерактивен център като съвременна политика за опазване на културното наследство (по примера на с. Чавдар, Софийска област); Песните на с. Чавдар – част от живото наследство на България;
  • Читалището: трансмисия, единение, институция; Читалищата и опазването на нематериалното културно наследство (Из живота на групите за фолклор в Бистрица и Алино).

Бяха откроени водещи тематични и проблемни полета, свързани с държавната политика спрямо културноисторическото наследство на различни нива (локално – регионално – държавно – глобално), актуални в исторически и съвременен контекст.

Галерия със снимки

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP