КИННПОР
Понеделник, 18 Април 2022 16:48

Представяне на резултатите от изпълнението на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“

Представяне на резултатите от изпълнението на програмата Представяне на резултатите от изпълнението на програмата

На 18 април 2022 г. в София Тех Парк бяха представени резултатите от изпълнението на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, която се ръководи от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в партньорство с Българската академия на науките и още четири висши училища.

В представянето участваха акад. Николай Денков – министър на образованието и науката, доц. Георги Вълчев – заместник-ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, проф. Анна-Мария Тотоманова – координатор на Програмата, доц. Десислава Иванова – декан на Факултета по приложна математика и информатика в Техническия университет-София, представители на София Тех Парк и Лаборатория по виртуална и разширена реалност, изследователи в Програмата.

По време на събитието за първи път бяха демонстрирани платформата за представяне и съхранение на културноисторическо наследство „Виртуален площад“ и мобилно приложение с добавена реалност „КИННПОР Виртуални музеи“, разработени в рамките на Националната научна програма.

Акад. Николай Денков получи възможност да разгледа с очила за виртуална реалност музейни артефакти и един от най-известните туристически обекти в град Пловдив – квартал „Капана“, да се докосне до различни експонати и да получи информация за тях, без да се налага да ходи до музея, който се намира на над 120 километра от София.

Министър Денков отбеляза, че националните научни програми са работещ инструмент за обвързване на резултатите от научните изследвания с обществените предизвикателства. Той изрази и очакването си все повече изследователи в подобни научни програми да започнат да се включват в европейските изследователски екипи и консорциуми и по този начин да направят своите изследвания и иновации още по-видими извън страната. Акад. Денков акцентира върху възможностите за подпомагане на туризма, обществото и икономиката в резултат на обединението на новите технологии и достъпа до съдържание, създавано в продължение на много години.

В своето представяне проф. Анна-Мария Тотоманова подчерта факта, че програмата успешно си партнира с ресорните държавни институции, отговорни за развитието на образованието, културата и туризма. Това е добра основа за разпространение и комерсиализация на научните резултати от изпълнението на националната научна програма, отбеляза проф. Тотоманова. Като особен акцент тя изтъкна развитието на туризма, базиран на наследство и новите мерки в културата след края на глобалната пандемия от разпространението на коронавируса. Проф. Тотоманова изрази своето удовлетворение от формата, по която са структурирани националните научни програми и обобщи, че в сферата на хуманитаристиката това е най-сериозната подкрепа за отговор на обществените предизвикателства през XXI в.

Като представител на ректорското ръководство на Софийския университет, заместник-ректорът доц. Георги Вълчев оцени положително постигнатите резултати от научната програма и обърна внимание на необходимостта от продължаване на дейностите в сферата на съхранението и представянето на културното наследство, както и обучението на кадрите в сферата на културата. За него е от ключово значение да се наблегне на факта, че с развитието на технологиите все повече се налага интердисциплинарността в научните изследвания у нас.

Деканът на Факултета по приложна математика и информатика в Техническия университет – София доц. Десислава Иванова изрази удовлетворението си от постиженията на научната програма като специално изтъкна видимия ефект от синергията между партньорите и ползата от съвместната дейност на технологичния екип на Техническия университет и изследователите от сферата на хуманитарните и социални науки.

***

 Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ се изпълнява в периода 2019-2021 г. с финансиране от държавния бюджет чрез Министерството на образованието и науката (МОН), съгласно Националната стратегия за развитие на научните изследвания (2017-2030). За целта е сформиран консорциум, който се ръководи от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в партньорство с Българската академия на науките, Югозападния университет „Неофит Рилски“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Шуменския университет и Техническия университет-София. В рамките на изпълнението на програмата могат да се отбележат следните ключови постижения:

  • Създадена е уеб-платформа за популяризация и съхранение на културноисторическо наследство (достъпна на: https://virtualplazza.com). В платформата, която беше представена на 18 април 2022 г., са налични научни данни по различна тематика – археология, геопространствени данни, демонстрационни данни, свързани с туризма.
  • Създадено е и мобилно приложение за добавена реалност с данни от вече заснети обекти. Напълно заснети са квартал „Капана“ в Пловдив, експозицията на Регионалния етнографски музей – Пловдив (с виртуален тур и колекция от артефакти), обекти от индустриалното наследство – фабрики в София и околностите. Приложението е достъпно за публиката в платформата Гугъл плей.
  • Разработени са предложения за политики в сферата на културата и туризма, базиран на наследство и е издаден policy paper с предложения за подобрения, в резултат на глобалната пандемия от COVID-19.
  • Създадени са и различни образователни продукти, предназначени както за системата на училищното образование, така и за внедряване в обучението във висшите училища партньори.
  • В рамките на програмата партньорите осъществяват изследвания в различни области на хуманитаристиката и социалните науки със съществен ефект в научната и публикационна активност на национално и международно ниво през последните четири години.

Галерия със снимки

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP