Кой, кога, къде в Пространното житие на св. Константин-Кирил
Кой, кога, къде в Пространното житие на св. Константин-Кирил

Кой, кога, къде в Пространното житие на св. Константин-Кирил

Настоящата книга „Кой, кога, къде в Пространното житие на св. Константин-Кирил“ представлява лексикон, посветен на първата най-важно славянска творба, написана около 880 г. в Централна Европа – в тогавашното славянско княжество Велика Моравия.

Пространното житие на св. Константин-Кирил заема особено място в славянската литературна история и от самото създаване на славистиката като наука се превръща в задължителна част от университетските курсове в Европа. От ХIХ в. насам започва и превеждането на творбата на съвременни езици, а може да се каже, че сега с превод разполагат почти всички съвременни европейски народи. Днес пространното житие е неизменна част от образователния канон в българските училища и хуманитарни университети, както и в училищата на страни като Русия, Северна Македония, Словакия, Чехия и др.

В българските училища Пространното житие на св. Константин-Кирил се изучава в програмата по литература и настоящата книга е насочена именно към учебния процес. Изпълнявайки тази функция, лексиконът е адресиран и към широк кръг читатели, които се интересуват от средновековна история и средновековна книжнина, включително и към българисти зад граница. Класическите произведения – а безспорно Пространното житие на св. Константин-Кирил е такова – имат способността да привличат читатели от различни възрасти и в различен етап на техния живот. А това далеч не е свързано единствено с училищните и университетските програми.

„Кой, кога, къде в Пространното житие на св. Константин-Кирил“ се състои от две части. Част I е структурирана като лексикон, в който отделни рубрики са посветени на лични имена и прозвища на реално съществували исторически личности, библейски и митологични персонажи, имена на държави, области, реки, планини, институции (църкви, манастири, училища), на имена на езици, племена и народи, появяващи се на страниците на Пространното житие на св. Константин-Кирил. Освен информация за това кой, кога и къде е живял и осъществявал своята дейност, косвено в отделните рубрики се отговаря и на въпросите „какво“ и „защо“. По този начин се постига бърз и лесен информативен достъп до най-важните места в Пространното житие на св. Константин-Кирил и тълкуванията им в славистичната наука. В Част II на справочника е публикуван текста на житието. Това е направено с цел да се улесни възприемането на първата (справочната) част чрез втората (текста) и обратно. И към двете части са добавени указания за ползването им. В края на книгата за удобство са включени четири приложения и списък на използваната научна литература, който представлява представителна извадка от обширната научна и научнопопулярна литература, посветена на пространното житие.

PDF на „Кой, кога, къде в Пространното житие на св. Константин-Кирил“ можете да изтеглите оттук.

The present book "Vita Constantini: Who, When, Where" is a handbook dedicated to the first and foremost Slavic work which was written around 880 AD in Central Europe in the then Slavic Principality of Great Moravia – the Life of Constantine-Cyril the Philosopher (Vita Constantini). Vita Constantini occupies a special place in Slavic literary history and since the very establishment of Slavic Studies as a science it has become obligatory in the university courses in Europe. Since the 19th c., the Vita has been translated in several modern languages and we could say that today almost all modern European nations have their translations of the work. Today, Vita Constantini is an integral part of the educational canon in Bulgarian schools and humanities university programs, as well as in the schools of countries such as Russia, North Macedonia, Slovakia, the Czech Republic, etc.

At Bulgarian schools, Vita Constantini is part of the literature curriculum and the present book is aimed specifically at the teaching-learning process. By performing this function, the handbook is designed for a broader circle of readers interested in Medieval history and Medieval literature, including Bulgarian Studies scholars abroad. All classical works – and Vita Constantini is undoubtedly one such work – attract readers of different ages and at different stages of their lives. And this goes far beyond school and university curricula.

Vita Constantini: Who, When, Where comprises two parts. Part I is structured as a handbook where the separate entries are dedicated to personal names and by-names of actual historical figures, biblical and mythological characters, names of states, regions, rivers, mountains, and institutions (churches, monasteries, schools), names of languages, tribes and nations that appear on the pages of Vita Constantini. Besides the information of who, when and where someone lived and worked, the entries give indirect answers to the questions what and why. In this way, readers have quick and informative access to the most important points in Vita Constantini and their interpretation in Slavic studies. Part II of the book contains the text of the Vita. The purpose is to facilitate the perception of the first part (the references) through the second part (the text) and vice versa. Both parts are complemented with instructions for use. At the end of the book are included four supplements and a list of references, which is an excerpt of the vast scholarly and popular science literature dedicated to Vita Constantini.

PDF of "Vita Constantini: Who, When, Where" can be downloaded here.Записване
Потребителски препочитания за бисквитките
Използваме бисквитки, за да гарантираме най-добрата работа на нашия уебсайт. Ако откажете използването на бисквитки, уебсайтът може да не функционира според очакванията.
Приемам всички
Отказвам всички
Analytical
YouTube
This cookie is set by YouTube video service on pages with YouTube embedded videos to track views.
Приемам
Отказвам
Маркетинг
Набор техники, които са свързани с търговска стратегия и в частност проучване на пазара.
YouTube
Set by YouTube and used for various purposes, including analytical and advertising.
Приемам
Отказвам
Основни
Бисквитките, необходими за правилната работа на уебсайта. Не можете да ги деактивирате.
kinnpor.uni-sofia.bg
Сесия на сайта
Приемам