КИННПОР
Четвъртък, 21 Октомври 2021 12:50

Участие в научен форум „Бизнес комуникации, език, литература и култура“

Бизнес комуникации, език, литература и култура Бизнес комуникации, език, литература и култура

Трима от членовете на екипа в Работен пакет 2.6 Политиката на държавата спрямо културно-историческо наследство в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ представиха резултати от своята научноизследователска работа на Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие „Бизнес комуникации, език, литература и култура“.

Научният форум бе организиран от Нов български университет (Департамент „Нова българистика и Департамент „Администрация и управление“) и Съюз на учените в България в периода 18–19 септември 2021 г.

Членовете на екипа представиха онлайн доклади, придружени с презентации, по разработваната от тях проблематика, свързана с опазването на НКН в условията на пандемия – „Културни политики в областта на нематериалното културно наследство в ситуация на пандемия. Някои примери“ (чл.-кор. проф. д.изк. Мила Сантова), „Българо-гръцки дружества по Българското Черноморие – местни културни политики и дейности в условията на пандемия от COVID – 19“ (гл.ас. д-р Даниел Фокас), „Към опазването на нематериалното културно наследство чрез неформално образование в условията на пандемия – предизвикателствата на интернет“ (гл. ас. д-р Стела Ненова).

Представените наблюдения и резултати предизвикаха оживен интерес сред колегията и ползотворна дискусия. Предстои публикуване на разширените като статии доклади в сборник с импакт фактор.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP