Национална научна програма КИННПОР
Национална научна програма КИННПОР

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР) се изпълнява от консорциум, в който участват водещи научни организации с постижения в изследване, описание, каталогизиране, съхраняване, структуриране в колекции и масиви, поддържане и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

Програмата е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 с намерението България да разполага с модерна и устойчива научноизследователска инфраструктура – чрез създаване на съдържание за тази инфраструктура и неговото организиране във високоефективни и широкодостъпни онлайн платформи. Програмата е необходима и за осъществяване на връзката между научните изследвания в областта на хуманитаристиката и други социални сфери – бизнес, образование, неправителствени организации и др.

Специфични цели на програмата са:

  • Разработване на дигитални инструменти за изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство, в това число и създаване на информационни системи и платформи с включена геолокация на културноисторическото наследство в България, с цел неговото изучаване, опазване и популяризиране и превръщането му в общественополезен ресурс.
  • Създаване на научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

От изпълнението на дейностите по националната програма се очаква да бъде оформена концепция за нови съвременни и общодостъпни форми на представяне на научните постижения на хуманитаристиката пред българското общество в областта на културноисторическото наследство, включително с използването на „свързани отворени данни“ (Linked Open Data). Като добавена стойност се очаква и реализацията на научно-приложни продукти за повишаване на информираността на широките обществени кръгове по отношение на културноисторическото наследство и националната идентичност в целия хронологичен обхват на изследванията на хуманитарните факултети на висшите училища и на институтите от направление „Културноисторическо наследство и национална идентичност“ на БАН.

Партньори по програмата са:

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ – водещ партньор, Българската академия на науките – партньор; Югозападният университет „Неофит Рилски“ – партньор; Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ – партньор; Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ – партньор и Техническият университет – София – партньор.Записване
Потребителски препочитания за бисквитките
Използваме бисквитки, за да гарантираме най-добрата работа на нашия уебсайт. Ако откажете използването на бисквитки, уебсайтът може да не функционира според очакванията.
Приемам всички
Отказвам всички
Analytical
YouTube
This cookie is set by YouTube video service on pages with YouTube embedded videos to track views.
Приемам
Отказвам
Маркетинг
Набор техники, които са свързани с търговска стратегия и в частност проучване на пазара.
YouTube
Set by YouTube and used for various purposes, including analytical and advertising.
Приемам
Отказвам
Основни
Бисквитките, необходими за правилната работа на уебсайта. Не можете да ги деактивирате.
kinnpor.uni-sofia.bg
Сесия на сайта
Приемам