КИННПОР
Понеделник, 06 Юли 2020 19:02

Топоси и прототипи в старобългарската оригинална агиография

Топоси и прототипи в старобългарската оригинална агиография, Грета Стоянова Топоси и прототипи в старобългарската оригинална агиография, Грета Стоянова

Излезе от печат изследването на Грета Стоянова „Топоси и прототипи в старобългарската оригинална агиография“.

Книгата представя различен подход при анализирането на Пространното житие за Константин-Кирил Философ, Пространното житие за Методий и Безименното житие за Йоан Рилски, включващ диференциране и проучване на топосите, прототипите и протообразите в трите текста. Посочват се общите в различна степен топоси, които се откриват в Римския патерик и в трите пространни старобългарски жития, и се изтъква значението на Диалозите на папа Григорий за унаследяването на християнската агиографска традиция в ранносредновековна България. Изследват се поотделно в трите жития връзката и взаимодействието между топосите и протообразите/прототипите и се предлагат изводи за функцията и значението им в текстовете. Топосите и прототипите са представени като свързващи текста с библейската история и с християнските ценности, а една част от топосите и прототипите са свързани и с човешки универсалии и архетипи.

Изданието е осъществено с подкрепата на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP