КИННПОР
Петък, 22 Март 2019 15:49

Национална научна програма КИННПОР

Национална научна програма КИННПОР Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР) се изпълнява от консорциум, в който участват водещи научни организации с постижения в изследване, описание, каталогизиране, съхраняване, структуриране в колекции и масиви, поддържане и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

Програмата е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 с намерението България да разполага с модерна и устойчива научноизследователска инфраструктура – чрез създаване на съдържание за тази инфраструктура и неговото организиране във високоефективни и широкодостъпни онлайн платформи. Програмата е необходима и за осъществяване на връзката между научните изследвания в областта на хуманитаристиката и други социални сфери – бизнес, образование, неправителствени организации и др.

Специфични цели на програмата са:

  • Разработване на дигитални инструменти за изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство, в това число и създаване на информационни системи и платформи с включена геолокация на културноисторическото наследство в България, с цел неговото изучаване, опазване и популяризиране и превръщането му в общественополезен ресурс.
  • Създаване на научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

От изпълнението на дейностите по националната програма се очаква да бъде оформена концепция за нови съвременни и общодостъпни форми на представяне на научните постижения на хуманитаристиката пред българското общество в областта на културноисторическото наследство, включително с използването на „свързани отворени данни“ (Linked Open Data). Като добавена стойност се очаква и реализацията на научно-приложни продукти за повишаване на информираността на широките обществени кръгове по отношение на културноисторическото наследство и националната идентичност в целия хронологичен обхват на изследванията на хуманитарните факултети на висшите училища и на институтите от направление „Културноисторическо наследство и национална идентичност“ на БАН.

Партньори по програмата са:

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ – водещ партньор, Българската академия на науките – партньор; Югозападният университет „Неофит Рилски“ – партньор; Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ – партньор; Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ – партньор и Техническият университет – София – партньор.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP