КИННПОР
Super User

Super User

С любезното съдействие на Държавния културен институт към Министъра на външните работи филмът "Пътят на светлината", изработен по ННП КИННПОР,  участва в отбелязването на международния ден на Франкофонията в Нигерия.

Проблеми на превода от/на български език

Катедрата по кирилометодиевистика на СУ „Свети Климент Охридски“ най-учтиво ви кани на официалното представяне на юбилейния сборник РЬЦН СЛОВО ТВРЬДО, посветен на проф. д.ф.н. Татяна Славова.

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА БЪЛГАРИСТИКАТА В ЧУЖБИНА“

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ НА МЛАДИ ЧУЖДЕСТРАННИ БЪЛГАРИСТИ

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА БЪЛГАРИСТИКАТА В ЧУЖБИНА“

КОНКУРС ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ПРИ ИЗДАВАНЕТО НА ПЪРВА МОНОГРАФИЯ, ПОСВЕТЕНА НА БЪЛГАРИСТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА

Първа сесия

Понеделник, 23 Януари 2023 11:06

ННП Българистика

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА БЪЛГАРИСТИКАТА В ЧУЖБИНА“ (ННП БЪЛГАРИСТИКА) 2022-2025

Финансираща организация

Финансиране от Министерството на образованието и науката (МОН)

Основни цели на програмата

  • Изграждане на привлекателен образ на страната ни чрез засилване на интереса към българистиката в чужбина и осигуряване на успешното ѝ и устойчиво развитие като научноизследователска област, свързана с българския език и литература, българската история, изкуство и култура (вкл. етнография и фолклор).
  • Разработване на базата на обобщен анализ на резултатите от цялостната работата по Програмата на дългосрочна национална стратегия за развитие и утвърждаване на чуждестранната българистика.

Специфични цели на програмата

  • Създаване на активна контактна мрежа, включваща както изтъкнати изследователи и преподаватели от България и чужбина, така и студенти, докторанти и млади учени с интерес към българистиката и нейното популяризиране.
  • Конструиране на единна информационна среда в интернет пространството, позволяваща гъвкаво ориентиране в актуалното състояние на българистиката и предлагаща възможности за активно включване във всички форми на нейното развитие.
  • Популяризиране на българския език и литература, история, наука, изкуство и култура (вкл. етнография и фолклор) чрез провеждане на съвместни научни форуми с чуждестранни университети, занимаващи се с българистична проблематика.
  • Създаване на траен изследователски интерес към българистиката чрез привличане на студенти, млади учени, докторанти и специализанти в организациите-бенефициенти, където да провеждат българистични изследвания.
  • Разширяване и развитие на кадровия потенциал в областта на българистиката зад граница чрез насърчаване и подкрепа за кариерно развитие на млади изследователи и преподаватели у нас като лектори по българистика в чужбина.
  • Разработване на образователни и изследователски програми за научни специализации.
  • Разгръщане на публикационна дейност, осигуряваща широк и свободен достъп до най-добрите постижение в областта на българистиката извън конкретния им езиков и културен контекст на създаване.

Консорциум

Период на изпълнение

16.08.2022 г. – 31.12.2025 г.

The 8th International Colloquium on Old Bulgarian Studies will be held in the period August 31 - September 2, 2021 (New Conference Hall, Sofia University "St. Kliment Ohridski") and is dedicated to the 90th anniversary of Prof. Donka Petkanova, former director of the Colloquium and founder of the Department of Cyrillo-Methodian Studies.

Монография „Между културата и туризма: Туристическите атракции, основани на културното наследство“

Сборник с резюмета на научни доклади КАПАНИТЕ НА ГРАДА: НЕМАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО от проведена конференция на тема „Нематериално културно наследство: капаните на града“.

Четвъртък, 24 Ноември 2022 17:40

Сборник „Капаните на града“

Сборникът „Капаните на града“, ново издание на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, е резултат от проведената през месец ноември 2021 година конференция с тема „Нематериално културно наследство: капаните на града“, организирана от катедра „Етнология“ на Пловдивския университет и създадения към нея „Център за изучаване на нематериалното културно наследство“.

Страница 1 от 13

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP