КИННПОР
От 28 до 30 август 2023 г. Софийският университет „Свети Климент Охридски“ ще представи деветото издание на Международния колоквиум по старобългаристика, който беше възстановен през 2019 г. след двайсет и пет годишно прекъсване.
На 17 май 2023 г. в рамките на ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ с ръководител проф. дфн Анна-Мария Тотоманова и с активното съдействие на колегията на Историческия факултет на Софийския университет се проведе вечер, посветена на българо-хърватското историческо и културно сътрудничество.
Проблеми на превода от/на български език
НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА„РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА БЪЛГАРИСТИКАТА В ЧУЖБИНА“ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ НА МЛАДИ ЧУЖДЕСТРАННИ БЪЛГАРИСТИ
НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА„РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА БЪЛГАРИСТИКАТА В ЧУЖБИНА“ КОНКУРС ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ПРИ ИЗДАВАНЕТО НА ПЪРВА МОНОГРАФИЯ, ПОСВЕТЕНА НА БЪЛГАРИСТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА Първа сесия
Понеделник, 23 Януари 2023 11:06

ННП Българистика

Написана от

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА БЪЛГАРИСТИКАТА В ЧУЖБИНА“ (ННП БЪЛГАРИСТИКА) 2022-2025

Финансираща организация

Финансиране от Министерството на образованието и науката (МОН)

Основни цели на програмата

  • Изграждане на привлекателен образ на страната ни чрез засилване на интереса към българистиката в чужбина и осигуряване на успешното ѝ и устойчиво развитие като научноизследователска област, свързана с българския език и литература, българската история, изкуство и култура (вкл. етнография и фолклор).
  • Разработване на базата на обобщен анализ на резултатите от цялостната работата по Програмата на дългосрочна национална стратегия за развитие и утвърждаване на чуждестранната българистика.

Специфични цели на програмата

  • Създаване на активна контактна мрежа, включваща както изтъкнати изследователи и преподаватели от България и чужбина, така и студенти, докторанти и млади учени с интерес към българистиката и нейното популяризиране.
  • Конструиране на единна информационна среда в интернет пространството, позволяваща гъвкаво ориентиране в актуалното състояние на българистиката и предлагаща възможности за активно включване във всички форми на нейното развитие.
  • Популяризиране на българския език и литература, история, наука, изкуство и култура (вкл. етнография и фолклор) чрез провеждане на съвместни научни форуми с чуждестранни университети, занимаващи се с българистична проблематика.
  • Създаване на траен изследователски интерес към българистиката чрез привличане на студенти, млади учени, докторанти и специализанти в организациите-бенефициенти, където да провеждат българистични изследвания.
  • Разширяване и развитие на кадровия потенциал в областта на българистиката зад граница чрез насърчаване и подкрепа за кариерно развитие на млади изследователи и преподаватели у нас като лектори по българистика в чужбина.
  • Разработване на образователни и изследователски програми за научни специализации.
  • Разгръщане на публикационна дейност, осигуряваща широк и свободен достъп до най-добрите постижение в областта на българистиката извън конкретния им езиков и културен контекст на създаване.

Консорциум

Период на изпълнение

16.08.2022 г. – 31.12.2025 г.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP